Gizlilik-Tarafsızlık Taahhütnamemiz

        GENEL MÜDÜR TARAFSIZLIK VE GİZLİLİK BEYANI

Aşağıda tanımlanmış olan maddelerin içeriğine uyacağıma bu taahhütname ile kabul ve beyan ederim.

1. Paksoy Akademi’nin Personel Belgelendirme faaliyetlerinde; politika ve hedeflerini yerine getirebilmesi süreçlerinde tarafsızlık, gizlilik, güvenilirlik, dürüstlük, adil ve eşitçil yaklaşım ilkeleriyle hareket edilmesini sağlayacağımı,

2.  Paksoy Akademi Personel Belgelendirme yönetim sisteminde belirlenmiş görev tanımımda yer alan tüm faaliyetlerimi, kurumumun bağlı olduğu mevzuat ve kurallara uygun, kuruluş misyonu ve vizyonu ile uyumlu şekilde yerine getireceğimi

3.  Görev alanım kapsamında Personel Belgelendirme Kalite El Kitabının ve tüm prosedürlerinin içeriğine bağlı ,TS EN ISO / IEC 17024 standardına, MYK mevzuatına ve MYK tarafından belirlenen usul ve yöntemlere uygun bir biçimde çalışacağımı,

4.  Personel Belgelendirme faaliyetleri kapsamında görev alan, yönetimim altındaki tüm personelin görevlerini gizlilik, tarafsızlık ve bağımsızlık ilkelerine bağlı kalarak, adil ve eşit yürütmeleri konusunda gerekli tüm önlemlerin alınmasını ve gerekli desteğin verilmesini sağlacağımı,

5.  Personel Belgelendirme faaliyetleri ile ilgili kişi ya da kuruluşlara karşı tarafsız ve bağımsız kalarak, üçüncü şahıslarca yapılabilecek etki ve baskılardan etkilenmeyeceğimi,

6.  Personel Belgelendirme faaliyetleri kapsamında görev alan, yönetimim altındaki tüm personele tarafsızlık ve bağımsızlık ilkelerini ihlal edecek ve belgelendirme prosesinin eşit ve adil yürümesine ve gizliliğine zarar verecek hiçbir talimat ve öneride bulunmayacağımı,

7.  Görev tanımımda yer alan tüm faaliyetleri tarafsız, bağımsız, adil, eşit ve  etik kurallarına uygun yürüteceğimi, üçüncü şahıslara karşı tüm bilgi ve kararları gizli tutacağımı

8.  Sınav ve Belgelendirme süreçlerinde adaylara objektif davranılmasını, çıkar ilişkisi oluşturulmasına sebep olmayacağıma,

9.  Personel Belgelendirme süreçlerinde sürdürülebilirlik koşullarını, dürüstlük çerçevesinde yerine getireceğimi,

10.  Şahsıma ait adres ve görev gibi bilgilerimde bir değişiklik olması halinde söz konusu değişikliği Paksoy Akademi’ye ve diğer ilgili kurum veya kişilere zamanında bildireceğimi,

11.  Paksoy Akademi’ nin belirlemiş olduğu tüm prosedür, talimat ve kurallara uyacağımı,

12.  Yukarıda belirttiğim hususlara uymadığım takdirde hakkımda yasal ve idari işlem yapılmasına razı olacağımı kabul ve taahhüt ederim.

 

                                                                                                                         GENEL MÜDÜR