Belge Kullanım Sözleşmesi 1.TARAFLAR

Belge  Veren Kuruluşun Unvanı

 

PAKSOY AKADEMİ İŞ GÜV. EĞT. DAN. HİZ. SAN. VE TİC. LTD. STİ

Belge Sahibi Adı Soyadı

 

 

Belge Sahibi T.C No

 

 

Belge Sahibi Adres

 

 

 

2.SÖZLEŞMENİN KONUSU

 

Paksoy Akademi tarafından yapılan Mesleki Yeterlilik Sınav ve Belgelendirme faaliyeti sonucunda belge almaya hak kazanmış adayların “Mesleki Yeterlilik Belgesi” ve “Mesleki Yeterlilik Kimlik Kartı” nın kullanım koşullarının ve tarafların yükümlülüklerinin belirlenmesidir. 

 

3.BELGE SAHİBİ HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 

3.1.Belge Sahibi hak kazanmış olduğu belgeyi, belge geçerlilik süresince ulusal yeterlilikler, MYK (Mesleki Yeterlilik Kurumu) mevzuat ve işbu sözleşmede belirtildiği koşullarda kullanma hakkına sahiptir.

3.2.Belge sahibi, belgelendirme şartlarını yerine getirmeye devam etme kapasitesini etkileyebilecek her türlü durumu (sağlık şartları,uzuv kaybı vs.) en geç 1(bir) ay içerisinde Paksoy Akademi’ ye bildirecektir.

3.3.Belge sahibi, başvurusu yapılan, onaylanan ve hak kazandığı kapsam dışında bulunan yeterliliklerde bu belgeyi kullanamaz. Aksi tespit edilip yazılı uyarı yapıldığı halde bu kriterlere uymayarak belge kullanmaya devam eden kişiler hakkında yasal işlem yapılır.

3.4.Belge Paksoy Akademi ’nin mülkiyetinde olup, belgelendirme prosedürlerine uyulduğu müddetçe ve belgenin geçerli olduğu süre içerisinde kişi belgeyi kullanım hakkına sahiptir. Belgelendirilmiş kişi hiçbir surette başkasına devredemez, kullandıramaz.

3.5.Belge’nin askıya alınma durumunda askı süresince geçici olarak belge geçersizdir. Askı sürecine ilişkin durum gerektiğinde www.paksoybelgelendirme.com  sayfasında ilan edilebilir.

3.6.Belgenin haksız kullanımından doğan sorumluluk belgelendirilmiş kişiye aittir. Kişi belgesinin askıya alınması/iptalinden sonra belgesini, logoyu kullanmayı ve ona atıfta bulunmayı durdurmakla yükümlüdür.

3.7.Kişi, belgelendirmede esas alınan ulusal yeterlilik, Türkak standart, mevzuat ve şartlarının gereğini uygulamakla yükümlüdür.

3.8.Kişi, yapılacak denetimlerde denetim ekibinin isteyeceği ilgili bilgileri doğru ve zamanında bildirmekle yükümlüdür. Konu ile ilgili herhangi bir yalan beyanda bulunamaz veya buna olanak tanımaz.

3.9.Belgesini Paksoy Akademi ’nin itibarına zarar verecek şekilde kullanamaz. Paksoy Akademi’nin PB.TL.02.Belge, Marka ve Logo Kullanım Talimatı’na uyacağını kabul eder.

3.10.Belge sahibi belge üzerinde herhangi bir değişiklik yapamaz.

3.11.Belgenin üzerinde herhangi bir yırtılma, anlaşılmasını engelleyecek tahribat vb. olursa bu durumlarda belgenin kullanımına son verilmeli ve belgenin yenilenmesi için Paksoy Akademi ’ye

eski belge ile birlikte başvuruda bulunulmalıdır. Belge sahibi başvuru durumunda Paksoy Akademinin belirleyeceği işlemleri yapmakla yükümlüdür.

3.12.Belge sahibi, belgesini kaybetmesi durumunda, yayınlanmış kayıp ilanını bir dilekçe ile Paksoy Akademi ’ye bildirmelidir.

3.13.Belge, oranlar sabit kalmak şartıyla küçültülüp, büyültülebilir. Ancak belge üzerindeki ifadelerin net bir şekilde okunması sağlanmalıdır. Belge, belge sahibinin belgelendirme kapsamında yeterliliğini göstermek amacıyla çoğaltılabilir.

3.14.Belge, belge sahibi tarafından ilgili alanda yeterliliğini göstermek amacıyla dergi, kitap vb yayınlar ve internet ortamında kullanılabilir.

3.15.Belge üzerindeki LOGO hiçbir şekilde tek başına yeterliliği göstermek amacıyla kullanılamaz.

3.16.Belgenin herhangi bir bölümü ayrı olarak kullanılamaz, çoğaltılamaz, yayınlanamaz.

3.17.Logo/marka belgelendirilen personelin veya çalıştıkları kuruluşun basılı ve elektronik ortamda reklam amaçlı yayınlarında, tanıtım broşürleri, ürün/hizmet üretim kataloğu üzerinde ve iş raporlarında kullanılabilir.

3.18.Logo/marka sadece belge kapsamı dâhilindeki faaliyet alanlarında kullanabilirler. Logo/marka üçüncü kişilerin kullanımına devredilemez.

3.19.Logo/markaların kullanıldığı tüm yerlerde, logo/markaların ürüne/hizmete ait olmadığı ürünün/hizmetin üretiminde çalışan personele ait olduğu (belge numarası ile birlikte) belirtilir.

3.20.Logo/marka boyutları okunabilirliği bozulmamak şartıyla değiştirilebilir.

3.21.Logo/marka basılı veya elektronik ortamda sayfanın alt veya üst kısmında kuruluşun logo/markasından daha fazla öne çıkmayacak şekilde kullanılabilir.

3.22.Belgeli personelin belge süresinin sona ermesi, askıya alınması veya iptal edilmesi halinde belgelendirilen personel veya çalıştıkları kuruluş, logo/marka kullanımını durdurmalıdır. İptal edilen belgenin aslını en geç 15 (onbeş) gün içerisinde Paksoy Akademiye teslim etmekle yükümlüdür.

3.23.Belgeli personel veya çalıştıkları kuruluş, belgenin geçerliliği devam ettiği sürece bu prosedür hükümlerine uymakta yükümlüdürler.

3.24.Belgeli personel veya çalıştıkları kuruluş, işbu sözleşmede ve belge kullanım talimatında belirtilen şartları yerine getirmediği takdirde, belgesi askıya alınır veya iptal edilir.

3.25.Belgeli personel TÜRKAK ve MYK logo/markalarını kullanamaz.

3.26.Belge sahibi başvuru formunda belirttiği tüm bilgi ve belgelerin doğruluğunu kabul eder. Yanıltıcı, eksik bilgi ve belge sunmayacağını taahhüt eder.

3.27.Belge sahibi ulusal yeterlilikte belirtilen belge geçerlilik süresi ve belge gözetim sürecine uymakla yükümlüdür.

3.28.Belge sahibi Paksoy Akademinin sınav materyallerini ve sınav alanlarına ilişkin bilgilerin gizliliğini koruyacağını, kimseyle paylaşmayacağını ve hileli teşebbüslerde bulunmayacağını taahhüt eder.

3.29.Belgenin haksız kullanımından doğan koşullardan sorumludur.

3.30.Belge sahibi iletişim bilgilerinde değişiklik olması halinde, güncel iletişim bilgilerini (adres, telefon, e-posta) 10  (on)  günü geçmeyecek Paksoy Akademiye bildirmekle yükümlüdür.

3.31.Belge yenilemesi gereken hallerde gerekli tüm koşulları yerine getirmekte belge sahibi sorumludur.

3.32. Mesleki Yeterlilik Belgesi için geçerli kural ve koşullar Birim Başarı Belgeleri içinde geçerli sayılır.

4.PAKSOY AKADEMİ’NİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

4.1.Paksoy Akademi, belgelendirme süreçlerinde aday/belge sahibinin belgelendirme süreçlerini ,gizlilik, tarafsızlık ve eşitlik ilkelerle sürdüreceğini taahhüt eder.

 

4.2.Paksoy Akademi belgelendirme şartlarını etkileyebilecek tüm değişiklikleri belge sahibine bildirmekle yükümlüdür.

4.3. Paksoy Akademi, belgelendirme prosesleriyle ilgili tüm itiraz veya şikâyetlerin tarafsız bir şekilde ve zamanında değerlendirilmesini sağlamakla yükümlüdür. 

4.4.Paksoy Akademi gerektiği durumlarda Belge sahibinden ilave bilgi ve belgeleri talep edebilir.

4.5.Paksoy Akademi aday/belge sahibine ait evrakları ve belgeleri gizlilikle saklamakla yükümlüdür.

5.TEBLİGAT

Tarafların işbu sözleşmede belirtmiş olduğu adresler tebligat adresleri ve yasal yazışma adresi olarak kabul edilir. Adreslerle ilgili değişikliklerden taraflara gereken bilgilerin bildirimi yapılmalıdır.

6.ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

İşbu sözleşme kapsamında doğacak anlaşmazlıklardan Kahramanmaraş Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

7.YÜRÜRLÜK

İşbu sözleşme 2 (iki) sayfa ve 7 (yedi) ana maddeden oluşmaktadır. Taraflarca …/…/….. tarihinde 2(iki) nüsha olacak şekilde imza altına alınmış ve belge almaya hak kazanmaları halinde belge kullanım sözleşmesi geçerli olacaktır.

BELGE SAHİBİ ADI SOYADI :                                      PAKSOY AKADEMİ      :

T.C NO                         :                                             AD/SOYAD                  :

 

İMZA                            :                                            KAŞE/İMZA                  :