Dış Doğrulama Rehberi Uygulamaya Konulmuştur15.10.2015 tarihli ve 29503 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mesleki Yeterlilik Kurumu Sınav, Ölçme, Değerlendirme ve Belgelendirme Yönetmeliğinde dış doğrulama;

MADDE 16 – (1) Kurum gerekli görmesi hâlinde, dış doğrulayıcılar aracılığıyla yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşları ile ilgili dış doğrulama faaliyetlerinde bulunabilir. (2) Dış doğrulama faaliyetleri, yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarında, varsa bu kuruluşların hizmet alımı yaptığı kuruluşlarda veya kuruluştan bilgi, belge ve kayıt istenmesi usulüyle yapılabilir. (3) Dış doğrulayıcı, kuruluşun iç doğrulama, ölçme, değerlendirme ve belgelendirme faaliyetlerinin mevzuata ve dokümanlara uygunluğunu inceler, değerlendirir ve raporlar.” ifadeleri ile hükme bağlanmıştır.

Dış doğrulama; ölçme, değerlendirme ve belgelendirme ile iç doğrulama faaliyetlerinin etkinliğinin ve Kurum mevzuatına uygunluğunun değerlendirildiği bir izleme faaliyetidir. Dosya sorumlularının teknik uzman desteğiyle yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarını ziyaret ettiği dış doğrulama faaliyetlerinin diğer izleme yöntemlerinden temel farkı sınav ve belgelendirme süreçlerini iyileştirme odaklı yaklaşımıyla kuruluşlara rehberlik sağlamasıdır.

Dış doğrulamanın kapsamını, içeriğini, yöntemini ve sınırlarını belirlemek üzere geliştirilen rehber yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarının görüşlerine sunulmuştur. İletilen görüşler sonrasında son hâline getirilmiş olan Dış Doğrulama Rehberi, Kurumumuz Başkanlık Makamının 19.06.2019 tarihli ve E.2908 sayılı Oluru uyarınca uygulamaya konulmuştur.

Dış Doğrulama Rehberine ulaşmak için tıklayınız...